עריכה אחרונה: 22 בנובמבר 2021

אודות הודעה זו

דף זה מספק פרטים נוספים על נוהלי השמירה על פרטיות של Intel הקשורים להגשה ולעיבוד של מידע אישי שנשלח על-ידי מועמדים לעבודה (להלן: "מועמדים"), לרבות דרך מקטע המשרות ב-Intel באתר האינטרנט של Intel. הודעת פרטיות גלובלית למועמדים זו (להלן: "ההודעה") הוא תוספת להודעת הפרטיות של Intel.

איסוף המידע האישי שלך, שימוש בו ושיתופו

Intel תעבד את המידע האישי של המועמד למטרות הקשורות לגיוס והשמה. כאשר מועמד מגויס לעבודה ב-Intel, המידע האישי של העובד, לאורך תקופת ההעסקה, כפוף להודעת הפרטיות לעובדי Intel.

מטרות הקשורות לגיוס כוללות התכתבות אתך, הערכה פנימית של הכשרותיך וכישוריך, הכנה לריאיון או לשיחות מיון (לרבות תיאום נסיעות, כאשר רלוונטי, או החזר הוצאות למועמדים), וייתכן שגם בדיקות רקע לתפקידים שונים שייערכו בכפוף להודעה נוספת ובהתאם לחוקים החלים. קורות חיים שנשלחים ל-Intel אמורים לכלול רק מידע שרלוונטי להכשרות לעבודה ולעבר תעסוקתי, לרבות מקומות עבודה קודמים, תפקידים ותאריכים רלוונטיים, הישגים משמעותיים, השכלה, תארים או תעודות שהושגו, תאריכים ומוסדות מנפיקים, ומידע על הישגים אחרים הראויים לציון. לאורך תהליך הגיוס אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך ממקורות זמינים ציבורית או מצדדים שלישיים, לרבות ממליצים, ספקי בדיקות רקע, וגורמים דומים. אנו נוקטים צעדים כדי לאשר שהמידע שאנו מקבלים מצדדים שלישיים אלה נאסף בכפוף להסכמתך, או שלצדדים אלה יש היתר משפטי לחשוף בפנינו את פרטיך האישיים.

שמירה

אנו שומרים את המידע האישי לפרקי הזמן ולמטרות שהוגדרו בהודעת הפרטיות של Intel. תקופות השמירה עשויות להשתנות משמעותית על-פי סוג המידע ואופן השימוש בו. Intel מחזיקה ברשומות הקשורות לגיוס לתקופה של עד שלוש שנים מרגע סיום הקשר, למעט כאשר החוק החל מחייב תקופת שמירה אחרת, למשל דרישות דיווח נתונים של מועמדים שעשויות לבטל את תקופת השמירה הסטנדרטית של Intel.

הבחירה והזכויות שלך

הנך רשאי לתקן את פרטיך האישיים, לעדכנם, ולבקש גישה אליהם או מחיקה שלהם, בכפוף למתואר בהודעת הפרטיות של Intel. כמו כן, אם ברצונך לעדכן את קורות החיים שלך או לערוך בהם שינויים אחרים, פשוט שלח מחדש קורות חיים חדשים. אם אתה מעוניין שקורות החיים שלך יימחקו לחלוטין מהמערכות של Intel, אנא שלח הודעת דוא"ל לכתובת: jobsfeedback@intel.com. כדי לסייע לסוכני התמיכה שלנו לאתר את קורות החיים שלך, אנא הקפד לכלול את שמך ואת פרטי יצירת הקשר עמך כפי שנשלחו עם קורות החיים שלך.

כיצד לפנות אלינו

אם יש לך שאלות או חששות כלשהם בנוגע לנוהלי השמירה על פרטיות של Intel, או אם ברצונך לממש את זכויותיך ובחירותיך בהתאם למתואר בהודעה זו, תוכל לפנות אלינו באמצעות המידע הזמין בהודעת הפרטיות של Intel. 

נספח למועמדים באזור הכלכלי האירופי (EEA)

אם אתה מועמד באזור הכלכלי האירופי ומגיש מועמדות למשרה בחברת Intel, ‏Intel Corporation תהיה הגורם המבקר את נתוניך למטרות הגשת המועמדות שלך, אדמיניסטרציה, ניהול משאבים, וכו'. ישויות משפטיות מקומיות העוסקות בגיוס הן הגורמים המבקרים את הנתונים למטרות גיוס, תחילת ההעסקה, וכל תהליך עתידי אחר הקשור להעסקה ברמה המקומית. בסעיפים הבאים מפורט מידע נוסף תחת התקנה הכללית להגנה על מידע באיחוד האירופי ("GDPR"), התקנה הכללית להגנה על מידע בבריטניה ("UK GDPR") והחוק הלאומי להגנה על מידע.

בסיס משפטי, זכויות הגנה על נתונים ויצירת קשר

הבסיס המשפטי שעליו אנו מסתמכים לצורך עיבוד המידע האישי שאתה משתף עמנו במסגרת תהליך הגיוס הוא שילוב של אינטרסים לגיטימיים, מימוש חוזה (לרבות הכוונה לחתום על חוזה) ו/או הסכמה.

מועמדים באזור הכלכלי האירופי רשאים להתנגד לעיבוד המידע האישי שלהם, לבקש מאתנו להגביל את הגישה למידע האישי שלהם או לבקש ניוד של המידע האישי שלהם. אם התקבלה הסכמה לשימוש במידע אישי, ניתן לבטלה בכל עת והביטול יוחל עתידית. ביטול ההסכמה לא ישפיע על (1) החוקיות של כל פעולת עיבוד שביצענו לפני הביטול, או (2) עיבוד מידע אישי המתבצע בכפוף לבסיס משפטי אחר.

אם אתה סבור שאנו משתמשים במידע האישי שלך באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הודעת פרטיות זו, או אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף על זכויותיך, צור קשר עם הרשות המקומית להגנה על נתונים באזורך (פרטי יצירת קשר עם רשויות ההגנה על נתונים באזור הכלכלי האירופי זמינים כאן.)

בכל הקשור למידע אישי שמקורו באזור הכלכלי האירופי (EEA) אשר מועבר ליישות של Intel שנמצאת מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ושאין לה "רמת הגנה מספקת", כפי שנקבעה על-ידי המועצה האירופית, הבסיס לשימוש יהיה כללי התאגיד המחייבים EEA, המכונים 'כללי התאגיד המחייבים EEA של Intel' ‏("EEA BCRs"). כללי התאגיד המחייבים EEA של Intel יוצרים הגנה מתאימה על מידע אישי והם מחייבים מבחינה משפטית את החברות המסונפות ואת חברות הבת המזוהות בנספח 1 של כללי התאגיד המחייבים EEA. כאן ניתן לגשת לכללי התאגיד המחייבים EEA של Intel. במקומות בהם כללי התאגיד המחייבים EEA של Intel לא חלים, אנו מסתמכים על אמצעים משפטיים אחרים, כגון חוזים שכוללים את סעיפי החוזים הסטנדרטיים של האיחוד האירופי. 

באופן דומה, בכל הקשור למידע אישי שמקורו בבריטניה (UK) אשר מועבר לישות של Intel שנמצאת מחוץ לבריטניה ושאין לה "רמת הגנה מספקת" (כפי שנקבעה על-ידי הרשויות הבריטיות המתאימות) הבסיס לשימוש יהיה כללי התאגיד המחייבים של בריטניה הידועים בתור 'כללי התאגיד המחייבים UK של Intel' ‏("UK BCRs"). כללי התאגיד המחייבים UK של Intel יוצרים הגנה מתאימה על מידע אישי והם מחייבים מבחינה משפטית את החברות המסונפות ואת חברות הבת המזוהות בנספח 1 של כללי התאגיד המחייבים UK. כאן ניתן לגשת לכללי התאגיד המחייבים UK של Intel. במקומות בהם כללי התאגיד המחייבים UK של Intel לא חלים, אנו מסתמכים על אמצעים משפטיים אחרים, כגון סעיפי חוזה סטנדרטיים, כדי לספק אמצעי הגנה מתאימים למידע האישי שאנו מעבירים.

אם יש לך שאלות או חששות כלשהם, או אם ברצונך לבקש בקשה הקשורה למידע בנספח זה, אנא פנה אלינו דרך הסעיף "כיצד לפנות אלינו" בהודעת הפרטיות של Intel.