הודעת פרטיות נתונים זו בנוגע למוצרים, לשירותים ולפונקציונליות אבטחה היא תוספת ("נספח") להודעת הפרטיות של Intel (להלן "הודעה") וכללי הפרטיות של Intel Corporate (להלן "ICPRs") והיא חלה על איסוף הנתונים, אחסונם והשימוש בהם בכל הקשור למוצרי אבטחה, שירותים ומוצרים ושירותים הכוללים פונקציונליות אבטחה (להלן "מוצרים, שירותים ופונקציונליות אבטחה")

פרטיותך ואבטחתך חשובים לנו מאוד ובטיחותך המקוונת היא מרכיב מפתח במשימתנו. אנו מעריכים את החלטתך לסמוך עלינו שנעזור לך להגן על חייך הדיגיטליים מפני גניבה, שיבוש וגישה לא מורשית.

נספח זה נועד להודיע לך על האופן שבו נאסוף את המידע האישי שלך במוצרים, שירותים ובפונקציונליות האבטחה של Intel, ננהל אותו ונשתמש בו על מנת:

    - לעזור להגן על המכשירים ולהגן על הנתונים שלך;

    - להתאים אישית ולנהל את קשרינו איתך;

    - לחקור, להגיב ולנהל מקרים ואירועים הקשורים לאבטחה;

            - לשפר מוצרים, שירותים ופונקציונליות הקשורים לאבטחה; וכן

            - לחזות איומים ופגיעות אבטחה עתידיים.

אנו מקווים שהודעה זו תעזור לך להבין כיצד הנתונים מעובדים, מדוע אנו צריכים לאסוף מידע כדי לספק אבטחה נאותה ואת מחויבותנו לשימוש במידע האישי שאנו אוספים למטרות שמפורטות בהודעה זו. בעצם איסוף ועיבוד הנתונים אנו יכולים לעזור בחיזוי איומים ולהגן עליך, על ההתקנים שלך ועל המידע שלך טוב יותר. בכל פעם שאתה מפעיל התקן מקושר, מתחבר לרשת או פותח קובץ אלקטרוני, אתה חשוף לסיכון משמעותי אפשרי מהאקרים, שולחי הודעות זבל, תוכנות זדוניות, תוכנות ריגול וצורות אחרות של גישה לא מורשית לנתונים ולמערכות שלך. מסיבה זו חשוב להשתמש במוצרים, בשירותים ובפונקציונליות אבטחה כמו אלה של Intel, כדי לעזור ולשמור עליך ועל הנתונים שלך בטוחים. כדי להגן מפני איומים אלו ומפני אלפי איומים חדשים שצצים מדי יום, אתרי האינטרנט, המוצרים, השירותים המקוונים, התוכנות, האפליקציות, הכלים וכן שירותים ותפקודיות אחרים של אינטל שאנו מספקים גם באופן מקוון וגם באופן לא מקוון (להלן נתייחס לכולם כ"שירותים של אינטל") ייתכן כי:

    • ננתח נתונים שנשלחים אל ההתקנים שלך או מהם לזיהוי סיכונים, איומים, פגיעות, פעילות חשודה והתקפות;

    • ננתח את המוניטין של מכשיר ששולח/מקבל כדי לקבוע אם הגישה לנתונים או למכשיר היעד תאופשר או אם יש להמשיך בהעברה;

    • נספק תחזית איומים כדי לעזור ולשפר את ההגנה שמעניקים השירותים של Intel;

    • נשתף נתונים עם מערכות בינה, רשתות וארגונים כנגד איומים, כדי לשפר את המוצרים, השירותים וסך כל האבטחה של האינטרנט; וכן

    • נאמץ תגובות לאיומים חדשים בהתבסס על הבינה שנאספה מהמכשיר שלך ומהרשת העולמית שלנו;

1. המידע שאנו אוספים

Intel אוספת מידע מסוים שהוא אישי (כגון, מידע לזיהוי אדם בפני עצמו או בשילוב עם נתונים אחרים). Intel גם אוספת מידע לא אישי שאינו מזהה אדם לכשעצמו. כאשר מידע לא אישי משולב עם מידע אחר, כך שהוא מזהה אדם כלשהו, אנו מתייחסים לשילוב כאל מידע אישי.

Intel משיגה מידע אישי כאשר אתה או מישהו מטעמך מספקים לנו אותו. בנוסף אנו אוספים מידע אישי ולא אישי כאשר אתה מקבל מוצרים או שירותים של Intel או משתמש בהם או כאשר אתה משתמש במכשיר עם מוצרים או שירותים מותקנים של Intel.

כתובות IP

כתובת פרוטוקול אינטרנט (כתובת IP) היא תווית מספרית שהוקצתה לכל מכשיר (למשל, מחשב, מדפסת, טלפון נייד, שרת) המשתתף ברשת מחשבים שמשתמש בפרוטוקול אינטרנט לתקשורת. כך המכשירים מוצאים זה את זה ברשת.

על אף שאפשר לשייך כתובות IP עם מכשיר של אדם יחיד, לרוב הם משויכים עם קבוצה של מערכות, מערכת אחת משותפת על ידי משתמשים רבים, או שער לקבוצה של מערכות או מכשירים. לדוגמה, כתובות IP הכלולות בתקשורת דוא"ל לרוב משויכות לספק שירות הדואר האלקטרוני המתאים ולא למכשיר של משתמש יחיד.

המוצרים, השירותים ותפקודיות האבטחה של אינטל עשויים להשתמש בכתובות IP כדי לעזור ולהגן על המידע, המכשירים והנתונים שלך. לדוגמה, ייתכן שנזהה שמערכת או קבוצת מערכות המשויכות לכתובת IP מסוימת נפגעו והן שולחות תוכנה זדונית או דואר זבל לחלק מהמשתמשים שלנו. גם מבלי לזהות מי הבעלים של המערכת שנפגעה או מי פגע בה, אנו יכולים להקצות דירוג לכתובת ה-IP כדי לשקף את האיום המוגבר שהיא מציבה. המוצרים, השירותים ותפקודיות האבטחה שלנו עשויים לאחר מכן להעביר את התעבורה הרחק מכתובת IP זאת או לחסום שליחה של תוכנה זדונית למכשיר מוגן אינטל מכתובת ה-IP הזו לפני שהמכשיר שלך נופל קורבן להתקפה.

השימוש בכתובות IP ובנתוני מכונה אחרים נחוץ לשמירה על הגנות אבטחה קיימות, רלוונטיות ויעילות כאיומי סייבר והתקפות שצצות במהלך הזמן.

2. עיבוד נתונים בנושא מוצרים, שירותים ותפקודיות אבטחה

אם תתקין או תשתמש באחד מהמוצרים או השירותים שלנו, ייתכן שהתוכנות יפעלו ברקע של מערכת המחשב שלך או בסביבת מכשיר שנועדה לבצע משימות ספציפיות הקשורות באבטחה ובפרטיות, שעשויות לכלול:

    • הגנה מפני ספאם;

    • סריקה בזמן אמת לאיתור וירוסים ותוכנות זדוניות והגנה מפניהם;

    • זיהוי פריצה, מניעתה והגנה מפניה;

    • הגנה מפני איומים וחיזוי איומים;

    • הגנת רשת;

    • אימות משתמש;

    • הצפנת נתונים;

    • נעילת מכשיר נייד, איתורו ומחיקתו; וכן

    • פעילויות גיבוי ושחזור.

3. עדכון ודיווח בנושא מוצרים, שירותים ופונקציונליות אבטחה

המוצרים, השירותים ופונקציונליות האבטחה שלנו עשויים גם לעבד נתונים מסוימים כדי לספק עדכונים ודוחות. פונקציות עדכון אלו עשויות לבדוק את המערכת שלך כדי לראות אם יש לרענן, לעדכן או להפוך את הקבצים שקשורים לשירותים למודרניים.

לדוגמה, מוצרים, שירותים ותפקודיות מסוימים עשויים לשלוח קבצי דוחות יומן ובאגים לאינטל. קבצים אלו מכילים מידע, כולל מספר הקבצים והודעות הדואר האלקטרוני שנבדקו, שהם חשודים, שנפגעו או שאינם רצויים, את מספר הפגיעות, התאריך וערכי הגיבוב של הפגיעות שזוהו וכן המספר של תוצאה שלילית שגויה/תוצאה חיובית שגויה (false negatives/false positives). מטרת הדוחות הללו היא לנתח את תדירות הפגיעות המסוימות או את שכיחות האיומים. בנוסף, אינטל משתמשת במידע כדי להתאים את המוצר להעדפות המשתמש בהתבסס על השימוש בפועל.

4. עדכונים נוספים

ייתכן שנשנה את הנספח הזה. החלק "עודכן לאחרונה" בחלק העליון של דף זה קובע את המועד שבו הנספח הזה עודכן לאחרונה. כל שינוי בנספח זה יכנס לתוקף ברגע שנפרסם את הנספח המעודכן בשירותים של אינטל. הכוונה בשימוש שלך בשירותים של אינטל לאחר הכנסת השינויים הללו היא שתקבל את הנספח שעודכן.

אם שינוי כלשהו ישפיע באופן מהותי על הפרטיות של המידע האישי שלך, אנו ננקוט מאמצים סבירים כדי להודיע לך מראש וניתן לך פרק זמן סביר להתנגד לשינויים כלשהם.

אנו ממליצים לך לבדוק מפעם לפעם את הנספח הזה כדי להישאר מעודכן באופן שבו אנו אוספים מידע אישי, משתמשים בו ומשתפים אותו.

5. צור קשר

אם יש לך שאלות או חששות לגבי שיטות הפרטיות של אינטל, תוכל לפנות אלינו באמצעות הטופס צור קשר או לשלוח לנו מכתב לכתובת הדואר שמפורטת להלן. כלול מידע ליצירת קשר איתך, שם של אתר האינטרנט או השירות של Intel ותיאור מפורט של בקשתך או בעייתך בנוגע לפרטיות.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
‎2200 Mission College Blvd.‎
Santa Clara, CA 95054 USA

עדכון אחרון: 22 בינואר 2016