לעשות דברים נפלאים זה לפעול באופן אתי

התנהלות אתית היא אחת מאבני היסוד של גישת הניהול באינטל. אנו דואגים להטמיע כללי אתיקה בפעילויות החברה - בין אם בזירה העסקית, החברתית או הכלכלית. הקוד האתי של אינטל העולמית מנחה את פעילותה העסקית של החברה ואת התנהלות העובדים בכל העולם, לרבות בישראל.

תחום האתיקה מנוהל באינטל ישראל באמצעות ועדת היגוי ארצית הכוללת עשרה נציגי הנהלה מהאתרים בישראל. תפקיד ועדת ההיגוי הוא להבטיח את הטמעת הקוד האתי בארגון, להעלות מודעות לאתיקה באמצעות תקשורת פנים-ארגונית, לבחון דילמות אתיות שעולות במסגרת ההתנהלות השוטפת של החברה, לדון בהן ולהציע התייחסות מתאימה.

הטמעת התנהלות אתית

כלל העובדים באינטל ישראל עוברים הדרכת אתיקה עם תחילת עבודתם בחברה וקורס רענון אחת לשנה. בתום הקורס מתקיים מבחן והעובדים נדרשים לעמוד בציון סף או לחזור על הקורס. בנוסף, עובדים בתפקידים מסוימים מחויבים בהדרכות נוספות, כמו הדרכות במניעת שחיתות ובהגבלים עסקיים.

98% מהעובדים

השלימו את הדרכת האתיקה ב-2017

עקרונות הקוד האתי

  • הקוד האתי של אינטל מבוסס על חמישה עקרונות:
  • אינטל מנהלת עסקים בהגינות וביושרה
  • אינטל פועלת בהתאם ללשון החוק ולרוחו
  • עובדי אינטל מתייחסים זה לזה בכבוד
  • עובדי אינטל פועלים בהתאם לאינטרסים של החברה ונמנעים מניגוד אינטרסים
  • עובדי אינטל מגנים על נכסיה של החברה ועל שמה הטוב

דיווח על הפרת הקוד האתי

מדיניות הדיווח על הפרת הקוד האתי באינטל מאפשרת לעובד לפנות לכל מנהל בנושא זה. אנו גם מפעילים קו חם אנונימי לפניות או לתלונות בנושא הפרת הקוד האתי, אשר מועברות לטיפול מחלקת כח אדם, מחלקת הביטחון ומנהלי תחום האתיקה.

אתיקה בשרשרת האספקה

הקוד האתי של אינטל העולמית מחייב גם את ספקי החברה ואת עובדיהם. כמו בכל אתרי אינטל בעולם, גם אינטל ישראל מקדמת התנהלות אתית בקרב ספקיה הגלובליים ומחייבת אותם לעמוד בתקני הקוד האתי של הקואליציה האזרחית של תעשיית האלקטרוניקה העולמית (EICC).