ההשפעות הכלכליות של אינטל ישראל

לרגל שנת ה-50 לאינטל ושנת ה-70 למדינת ישראל ביצענו בשנה האחרונה, באמצעות מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, ניתוח מעמיק של ההשפעות הכלכליות הנובעות מפעילותה של אינטל בישראל לאורך השנים.

מהן השפעות כלכליות?

אנו מתייחסים לארבעה היבטים מרכזיים של השפעות כלכליות:

השפעה על כלכלת המדינה:

 • הכנסות מייצוא, תשלומי מיסים
 • השקעות בתשתיות וקידום התעשייה

השפעה על התעסוקה:

 • יצירת מקומות עבודה במשק
 • פריון לעובד, שכר ותנאי העסקה

השפעה על התעשייה המקומית:

 • רכש מעסקים מקומיים
 • השקעות לקידום הטכנולוגיה
 • פיתוח הידע המקומי

השפעה על החינוך:

 • השבחת החינוך המדעי-טכנולוגי
 • קידום מחקר אקדמי
 • לכל אחד מהיבטים אלה ישנה השפעה ישירה, עקיפה ועתידית על כלכלת המדינה.

מדוע חשוב לכמת את ההשפעות הכלכליות?

מאז שהחלה פעילות אינטל בישראל לפני 44 שנים, אנו מחויבים לפיתוח המשק הישראלי ומודים על הזכות לפעול בישראל ולתרום באופן משמעותי למדינה ולאזרחיה.

במהלך 12 השנים האחרונות שמנו דגש על שקיפות ודיווחנו על פעילותנו בתחום האחריות התאגידית בישראל. חישוב ההשפעות הכלכליות שלנו, באמצעות גורם חיצוני מוסמך, מהווה צעד נוסף להגברת השקיפות ובנוסף, ממחיש עבור הציבור הישראלי, לרבות עובדינו, ספקינו והקהילות המקומיות, את הערך הכלכלי שייצרנו למדינה שנה אחר שנה, כעדות לאמון שנתנו בנו לאורך השנים.

כיצד נותחו ההשפעות הכלכליות של אינטל ישראל?

חישוב ההשפעות הכלכליות בוצע על ידי מוסד שמואל נאמן - מכון למחקרי מדיניות לאומית בתחומי מדע, טכנולוגיה, השכלה גבוהה, סביבה, כלכלה, חברה ותשתיות, הפועל במסגרת הטכניון, חיפה. מחקרי המדיניות מבוצעים בידי צוותים נבחרים מהאקדמיה ומהתעשייה ומסקנות המחקרים שמבצע המכון, משמשים את מקבלי ההחלטות במשק.

במסגרת דוח סיכום ההשפעות הכלכליות-חברתיות של אינטל ישראל, נבחנה הפעילות בכל תחום וכומתה השפעת פעילות זו על הכלכלה הישראלית. מדידת ההשפעה התבצעה באמצעות כלים חשבונאיים וכלכליים, מודלים מתמטיים ובאמצעות מדדים לא כמותיים המתבססים על הערכות מושכלות (למשל השלכות של השקעות בפיתוח ידע טכנולוגי).

המחקר מבוסס על שנת הפעילות 2016 וכולל נתונים משנת 2013, או התייחסות להשפעה כוללת מאז תחילת פעילות אינטל בישראל. הנתונים המוצגים בדוח זה הותאמו לשנת 2017.

שלושה ממדי השפעה

השפעה כלכלית ישירה

 • מכירות שוטפות כולל יצוא
 • תעסוקה של אלפי עובדים
 • תשלום מיסים למדינה
 •  רכש ממגוון רחב של ספקים מקומיים
 • רכישת חברות ופעילויות והשקעות במיזמים
 • השקעות במבנים וציוד
 • השקעה במחקרים
 • השקעות בתשתית האקדמית
 • השקעות בחינוך
 • הטמעת תרבות ניהול הבטיחות החוסכת עלויות למשק

השפעה כלכלית עקיפה

 • תעסוקה של אלפי עובדים בקרב ספקים
 • פעילות כלכלית צרכנית של מועסקים ישירים ומועסקים עקיפים
 • הטמעת תרבות ניהול בקרב ספקים המאפשרת להם לשדרג את פעילותם ולהגדיל מכירות
 • הטמעת תרבות בטיחות בקרב ספקים המאפשרת להם למזער עלויות

השפעה כלכלית עתידית

 • שימוש במחקרים שאינטל השקיעה בהם
 • שדרוג התשתית האקדמית
 • תוצאות שדרוג החינוך
 • תוצאות פעילות מאיץ מיזמים